El Tribunal Suprem ha anul·lat un article del Reial Decret del 2014 que regula la concessió directa de subvencions a les comunitats de veïns que van haver de resintonitzar les antenes de la TDT, ja que vulnera les competències executives de la Generalitat en matèria de comunicacions electròniques.

La sentència estima en part el recurs contenciós-administratiu de la Generalitat de contra el Reial Decret 920/2014 i contra la resolució de l'empresa pública RED.ES, de 7 de novembre de 2014, per la qual es va convocar la concessió directa de les subvencions, així com contra la campanya de verificació d'instal·lacions receptores de televisió feta pública pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. En el recurs, el Govern va denunciar la vulneració de competències que li corresponen, a més de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre subvencions.

La Sala considera que no procedeix l'anul·lació total del Reial Decret perquè el que considera contrari a l'ordre constitucional de distribució de competències és només el que fa referència a la gestió de les subvencions reconegudes per a la implantació de la digitalització. Això, implica anul·lar l'article 12 pel qual s'estableixen els òrgans competents per a la convocatòria, gestió, seguiment, resolució, concessió, abonament i, si escau, la declaració de la procedència de reintegrament de les subvencions regulades en l'esmentat Reial Decret.

De la mateixa manera, acorda la nul·litat de la resolució de l'Entitat Pública Empresarial RED.ES per la qual es convoca la concessió directa de subvencions, en el que afecta a la competència d'aquesta administració.