Formar part d'un col.lectiu professional surt a compte, entenent com a professionals les ocupacions directives, els tècnics del món de l'ensenyament y la sanitat, professions com economistes, advocats, enginyers i tot l'aparell administratiu que tingui títol universitari. Segons un estudi de l'Associació Intercol.legial de Col.legis Professionals de Catalunya, els professionals ocupats van cobrar de mitjana 43.000 euros el 2021, xifra superior al salari mitjà de la resta d'ocupats en el mateix període, que fou de 25.4000 euros.  L'estudi, dirigit pels economistes Josep Oliver i Xavier Segura, té per objectiu estimar la contribució dels professionals en l'economia catalana en el període 2018-2021. Oliver destaca que els professionals son la part "més dinàmica de la societat catalana", ja que l'ocupació d'aquests creix més en moments d'expansió econòmica i decreix menys en moments de crisi. "Els professionals lideren l'ocupació del país", però alerta d'una economia que s'està "terciaritzant, en detriment de la industria".  L'estudi conclou que la contribució dels professionals representa el 25% del valor afegit brut (VAB) de Catalunya, més 57.000 milions d'euros; aproximadament 24.000 milions en IRPF i cotitzacions socials i més 16.000 en rendes mixtes d'autònoms i empresaris individuals.