El projecte de llei d'habitatge que té previst aprovar dijous el Congrés permet als propietaris d'immobles en zones tensades que, als nous contractes, pugin el lloguer fins i tot un 10 % sobre la renda vigent en els últims cinc anys si té una durada de, almenys, una dècada.

També podran augmentar el preu un màxim del 10 % quan l'habitatge hagi estat rehabilitat en els dos anys anteriors i aquestes obres compleixin certes condicions d'eficiència energètica i millora de l'accessibilitat, entre d'altres, segons el text a què ha tingut accés EFE.

Com a norma general, la llei estableix per a les zones tensades que la renda serà igual a la que hagi estat vigent en els últims cinc anys al mateix habitatge, una vegada aplicada la clàusula d'actualització anual (2 % el 2023 i 3 % el 2024), sense que es puguin fixar noves condicions que repercuteixin en el llogater quotes o despeses que no estiguessin recollides al contracte anterior.

Tanmateix, contempla les citades excepcions, així com que al contracte s'estableixi un dret de pròrroga a què pugui acollir-se voluntàriament el llogater en els mateixos termes i condicions durant un període de deu o més anys.

Quan el propietari sigui una gran forquilla|tenidor (cinc o més immobles) en zona tensada o l'habitatge surti nova al mercat (no hagi tingut un contracte d'arrendament en els últims cinc anys), independentment del tipus de propietari, la renda no podrà superar el límit màxim que marqui el sistema d'índexs de preus de referència corresponent.

Tres anys de zones tensades

La declaració d'un àmbit territorial com a zona de mercat residencial tensat, que correspon fer a les comunitats autònomes, serà de tres anys, prorrogables anualment.

El text també recull que per a l'aplicació de les noves mesures el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aprovarà trimestralment una resolució que reculli la relació de zones tensades que s'hagin declarat.

Per a la declaració de zona tensada s'ha de donar una d'aquestes dues condicions: que la càrrega mitjana del cost de la hipoteca o del lloguer en el pressupost personal o de la unitat de convivència, més les despeses i subministraments bàsics, superi el 30 % dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars|cases.

O bé que el preu de compra o lloguer de l'habitatge hagi experimentat en els cinc anys anteriors a la declaració com a àrea de mercat d'habitatge tensat un percentatge de creixement acumulat de, almenys, tres punts percentuals superior al percentatge de creixement acumulat de l'índex de preus de consum de la comunitat autònoma corresponent.

La llei d'habitatge estableix així mateix que les grans forquilles|tenidors "tindran l'obligació de col·laborar amb les administracions públiques competents en matèria d'habitatge" i que aquestes podran exigir-los a les zones tensades "el compliment de l'obligació de col·laboració i subministrament d'informació sobre l'ús i destinació|destí dels habitatges de la seva titularitat".