La despesa en pensions assoleix un nou rècord el mes de maig. La Seguretat Social va destinar en aquest període la xifra d'11.974,3 milions d'euros al pagament de pensions contributives, el que suposa haver incrementat un 10,7% la quantitat destinada el mateix mes de 2022. El principal motiu és la revalorització en un 8,5% per a aquest any, en línia amb la pujada de la inflació, segons ha informat aquest divendres el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La despesa en pensions va superar per primera vegada en la història els 11.000 milions d'euros el mes de gener passat i ja s'apropa als 12.000 milions. Això es deu que, en aplicació de la reforma de pensions, aquestes han pujat per a 2023 un 8,5%, com a resultat de la inflació mitjana del període entre desembre de 2021 i novembre de 2022.

El Departament que dirigeix José Luis Escrivá estima que la despesa en pensions es va situar en l'11,7% del PIB en els últims dotze mesos, el mateix percentatge que el 2022, però inferior al de 2020 (12,4% del PIB), any condicionat per l'impacte de la pandèmia sobre el PIB, i també al de 2021 (12,1% del PIB).

Dels 11.974 milions d'euros que es van dedicar el maig a l'abonament de les pensions contributives, gairebé tres quartes parts (el 72,8%) es van destinar al pagament de les pensions de jubilació, que van sumar un import de 8.723,1 milions d'euros, un 11,5% més que el maig de l'any passat.

A les pensions de viduïtat es van destinar 1.998,5 milions d'euros, un 9,4% més que fa un any, mentre que a les prestacions per incapacitat permanent es van dedicar 1.058,4 milions d'euros (+7,4%). Per la seva part, el pagament de les prestacions d'orfandat va comportar un import de 162,8 milions (+8,7%), i el de les prestacions a favor de familiars va totalitzar 31,4 milions d'euros (+11,4%).

Més de 6,34 milions són pensions de jubilació

El maig d'aquest any s'han abonat 10.019.689 pensions contributives, un 1% més que fa un any, per a alguna cosa més de nou milions de pensionistes. Del total de pensions, més de 6,34 milions eren pensions de jubilació; 2,34 milions eren pensions de viduïtat; 945.050 eren d'incapacitat permanent; 340.218 eren pensions d'orfandat, i 44.872, en favor de familiars.

Del total de pensionistes (9.074.316 a 1 de maig d'aquest any), 4,6 milions són homes i 4,5 milions, dones. El nombre de pensions per pensionista és d'1,1.

La pensió principal percebuda és la de jubilació per a 6,2 milions de persones, de les que el 60,4% són homes; la de viduïtat és la principal prestació per a 1,5 milions de persones (el 95,9% són dones); la d'incapacitat permanent és la pensió principal per a 940.042 pensionistes; la d'orfandat per a 322.743 persones, i la de favor de familiars per a 44.204 pensionistes.

Després de la pujada de les pensions amb l'IPC aplicada des de principis d'any, la pensió mitjana de jubilació va augmentar al maig un 9,6% interanual, fins als 1.375,2 euros mensuals. En el Règim General, la pensió mitjana de jubilació va ascendir a 1.533,6 euros mensuals, davant els 915,5 euros al mes del règim d'autònoms. En la mineria del carbó, la pensió mitjana de jubilació és de 2.682,4 euros al mes i en el del mar, de 1.523,9 euros.

La pensió de viduïtat es va situar en 815,7 euros

La quantia mitjana de les noves altes de jubilació va ascendir l'abril d'aquest any (última dada disponible) a 1.356,8 euros al mes. Al maig, la pensió mitjana de viduïtat es va situar en 851,7 euros al mes, amb un creixement interanual del 9,4%, mentre que la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars), va augmentar un 9,6%, fins a situar-se a 1 de maig en 1.195,1 euros mensuals.

El Ministeri ha informat que l'abril (última dada disponible) la mitjana de resolució dels expedients ha estat d'11,8 dies en el cas de les pensions de jubilació i de 15,8 dies en el cas de les de viduïtat. En aquest sentit, el departament que dirigeix Escrivá ha recordat que, per llei, el termini màxim de resolució és de 90 dies tant per a les pensions de jubilació com per a les de viduïtat.

D'altra banda, el nombre de pensions pertanyents a classes passives en vigor a tancament d'abril d'aquest any (última dada disponible) va ser de 694.412, xifra un 1,8% superior a la del mateix mes de 2022. La nòmina mensual d'aquestes pensions va ascendir a 1.469,5 milions d'euros.

El Règim de Classes Passives de l'Estat inclou fonamentalment el personal militar i funcionaris de l'Administració General de l'Estat, de l'Administració de Justícia, de les Corts Generals i d'altres òrgans constitucionals o estatals, així com als funcionaris transferits a les comunitats autònomes.

Més de 495.800 pensions reben complement per bretxa de gènere

Amb data 1 de maig, 495.859 pensions percebien el complement per bretxa de gènere, l'objectiu de la qual és corregir gradualment la diferència que es produeix entre la pensió mitjana que rep un home i la que rep una dona.

L'import mitjà mensual d'aquest complement a la pensió, rebut en un 91,7% per dones, és de 65,9 euros. De les 495.859 pensions complementades, el 22,6% correspon a pensionistes amb un fill (112.070); el 47,1%, amb dos fills (233.708); el 19,5%, amb tres (96.838), i el 10,7% (53.243), amb quatre fills.

Aquest complement, vigent des de febrer de 2021, consisteix en una quantia fixa que, després de la revalorització per a 2023, ascendeix a 30,4 euros al mes per fill. El complement s'aplica des del primer fill i fins a un màxim de quatre i es demana alhora que se sol·licita la pensió.