A partir de l'1 d'octubre, la cotització a temps parcial computarà com un dia complet a la Seguretat Social per fer el càlcul de la pensió de jubilació, així com les prestacions per incapacitat permanent, temporal, naixement i cura de menors. El canvi arriba pels reiterats avisos que havia donat Brussel·les a Espanya i l'aprovació per part del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, al capdavant el socialista José Luis Escrivá. D'aquesta manera, el canvi és significatiu perquè es modifica l'article 247 de la Llei de la Seguretat Social i adopta nous criteris, a favor del tracte no discriminatori per raó de sexe i el còmput de períodes de cotització.

Aquesta reivindicació històrica queda resolta amb la publicació del Reial Decret Llei 2/2023 i modifica l'article 247 de la Llei General de la Seguretat Social. D'aquesta manera, s'equipara el temps parcial al temps complet quant a període de cotització, sigui quin sigui el tipus de contracte. D'aquesta manera, si una persona treballadora ha treballat 10 anys amb una jornada del 60%, se'l computaran com a 10 anys i no com a 6, com es feia fins ara. Aquest canvi facilita l'accés a la jubilació de persones treballadores, majoritàriament dones. 

Per tal de disminuir la bretxa de gènere a les pensions, aquesta reforma aborda una modificació de l'article 60 de la Llei General de la Seguretat Social, on s'estableix un complement a les pensions contributives per a aquelles dones que hagin tingut un o més fills o filles. La nova reforma acota que aquest complement s'aplicarà sempre que la bretxa de gènere en pensions sigui igual o superior al 5%. El Reial Decret Llei 2/2023 estableix la distribució de percentatges d'aportació al MEI de les persones treballadores i empreses entre 2023 i 2050. Mentre que fins al 2029 és l'empresa la que més aporta, des del 2030 i fins al 2050, el MEI s'estableix en l'1,2%, amb la mateixa distribució entre persones treballadores i empreses.

Quins anys es tindran en compte per determinar la base reguladora?

Aquest apartat, que s'aplicarà a partir del 2026, s'anirà augmentant de forma progressiva fins al 2037. Mentre que el 2026 es tindran en compte 25 anys i 4 mesos per determinar la base reguladora, a partir del 2037 s'augmenta fins als 27 anys. 

En paral·lel, la reforma contempla la constitució del Fons de Reserva de la Seguretat Social amb la finalitat d'atendre les necessitats financeres en matèria de prestacions contributives del sistema de la Seguretat Social. Aquest fons es dotarà amb els excedents d'ingressos que financen les prestacions de caràcter contributiu, excedents que resultin després de dotar la Reserva d'Estabilització de Contingències Comunes de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, excedent que resulti de la gestió de les contingències professionals per part de les mútues i ingressos obtinguts de la cotització finalista de Mecanisme d'Equitat Intergeneracional.

Més canvis de la llei

Aquests canvis a la llei, cal recordar que venen acompanyats d'altres ja publicats. Una altra de les reivindicacions històriques, la inclusió d'alumnat de pràctiques al sistema de la Seguretat Social per fi queda resolt amb el Reial Decret Llei 2/2023. Estableix que tota aquella persona que realitzi pràctiques formatives o acadèmiques externes, incloses en programes de formació en empreses, institucions o entitats, hauran de cotitzar a la Seguretat Social, assimilant així la seva figura com a persones treballadores per compte d'altri. Aquest apartat també entrarà en vigor l'1 d'octubre del 2023. En el cas de pràctiques remunerades, el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social correspondrà a l'entitat o l'organisme que financi el programa de formació. En pràctiques no remunerades, el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social correspondrà a l'empresa, institució o entitat on es desenvolupin les pràctiques, llevat que en el conveni o acord de cooperació s'indiqui que aquestes obligacions corresponen al centre de formació responsable de l'oferta formativa. En queda exclosa la cotització finalista del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional.