La patronal vallesana Cecot ha assegurat que el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha desviat per a altres usos un total de 1.300 milions d'euros entre els exercicis 2014 i 2016 dels fons aportats per empreses i treballadors per a la formació (un 0,7% sobre la base de cotització). "Si l'Administració no garanteix l'ús dels fons que generem empreses i treballadors per a la formació, al final haurem de plantejar-nos deixar de fer les aportacions al fons", ha destacat el president de Cecot, Antoni Abad.

La patronal vallesana amb el suport d'una desena d'associacions empresarials a nivell estatal i de la Confederació Sindical de CC.OO., manté un litigi amb el Govern perquè especifiqui les quantitats procedents de les quotes dedicades a formació que no s'han dedicat per a aquesta finalitat.

Pas a pas

Inicialment, la patronal es va adreçar al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i aquest va derivar el tema a la Defensora del Poble, Soledad Becerril, en considerar que l'àmbit de queixa de la patronal era estatal. El novembre de l'any passat, el Ministeri d'Ocupació va admetre per escrit la Defensora del Poble que el 2015 va deixar de gastar 273 milions d'euros corresponents a Formació i que el 2016 es van incorporar uns 33 milions al romanent existent a finals de 2015.

En aquest sentit, les patronals argumenten que queda sense explicar l'ús donat als 240 milions restants, que es reconeixen com a excedents de l'exercici 2015 de la quota finalista de formació professional per a l'ocupació. A més, Cecot ha afegit que dels més de 2.047 milions pressupostats per a formació el 2015 resta un romanent de 448 milions dels quals es desconeix el seu ús, així com d'uns altres 530 milions de 2016.

La patronal ha explicat que a l'informe del 4 de novembre de 2016 que el Secretari d'Estat remet a la Defensora del Poble deixa a entendre que l'Administració pretén "continuar utilitzant els fons de la quota de formació professional, que paguen empresaris i treballadors, per a altres finalitats que l'Administració decideixi políticament, i que per a això no se sent obligada a reanualitzar o reutilitzar els seus romanents".

Una cotització amb relació laboral

A causa que els agents socials defensen que la quota no és un tribut previst com tal en la Llei General Tributària, ni un ingrés de les Administracions o els seus organismes autònoms per sufragar les seves despeses de forma general, no van tornar a remetre un escrit a la Defensora del Poble el 6 de febrer d'aquest 2017 per recordar que "la quota de formació professional és una cotització vinculada a la relació laboral".

"El fet que una vegada recaptada es posi a disposició del Servei Públic d'Ocupació Estatal perquè aquest gestioni i apliqui a les finalitats per a les quals es cobra, no vol dir que constitueixi un ingrés desafectat aplicable a qualsevol altra cosa, ni a cobrir les despeses generals d'aquest organisme", han defensat.