Les hores extraordinàries es defineixen com a hores de feina que s'efectuïn sobre la durada màxima de la jornada ordinària de treball, la qual cosa representa el temps addicional que es realitza en una feina. Les esmentades hores extraordinàries s'abonaran econòmicament o es compensaran amb descans per pacte individual o col·lectiu i segons el Ministeri de Treball i Economia Social, la quantia a percebre per cada hora extraordinària en cap cas podrà ser inferior al valor de l'hora ordinària o es compensaran per temps equivalents de descans retribuït.

Si bé la normativa del govern espanyol assenyala una cosa, la realitat és que són molts els treballadors del país que no veuen ni un euro a canvi de la seva feina extra. Segons les últimes dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), gairebé la meitat de les hores extres no són remunerades. Es tracta d'un fenomen que afecta professionals de tots els sectors, encara que els que més hores extra solen registrar, segons dades d'UGT, són la sanitat, l'educació i les activitats de les llars.

Eina de fitxatge i recompte de les hores extres

Amb tot, es calcula que a Espanya es fan actualment més hores extres que fa uns anys. Concretament, el 2022 es van realitzar gairebé 7 milions d'hores extraordinàries, la qual cosa suposa un 8% més que l'any anterior. Per posar remei a aquesta situació, és necessari disposar d'una eina de fitxatge i control horari que permeti als empleats calcular i demostrar el total d'hores extres. Segons Marcelo Dos Reis, director general del grup SPEC, "fitxar és un recurs al servei del treballador i ha de servir com a eina perquè aquests puguin portar un càlcul exacte de les seves hores extres i poder reclamar així la remuneració deguda".

En aquest sentit, l'expert indica que el fitxatge és obligatori des de 2019, per la qual cosa el recompte de les hores extres hauria d'estar generalitzat a tots els sectors. Tanmateix, "són moltes les empreses que encara manquen d'un sistema de fitxatge o, si el posseeixen, no és l'adequat o és poc pràctic", aclareix Dos Reis.

Nombre màxim de feines addicionals

El directiu afegeix que, "dur a terme inspeccions per controlar com s'està implementant el fitxatge a les companyies és imprescindible perquè no es continuïn donant injustícies com la no-remuneració de les hores extres". Pel que fa als treballadors, Dos Reis apunta que "el millor és que els treballadors fitxin degudament. Malgrat que puguin pensar que és una eina que els controla o que fitxar no té utilitat, la realitat és que dur a terme aquesta tasca diària pot solucionar molts problemes per al treballador a llarg termini".

Des del Ministeri de Treball recorden que el nombre màxim d'hores extraordinàries a l'any a realitzar un treballador serà de 80. Tot i això, no es computaran a aquests efectes les que hagin estat compensades mitjançant descans dins dels quatre mesos següents a la seva realització.