Com és l’aire
que respirem?
Guillem Maneja per
L a qualitat de l’aire en grans ciutats com Barcelona o Madrid sovint es veu afectada per l’enorme quantitat de gasos i contaminants causats per l’activitat humana. En aquest article coneixerem quins són aquests contaminants, les conseqüències que tenen per a la nostra salut i les alternatives o solucions que podem optar per millorar el nostre benestar.
L a qualitat de l’aire ve definida per la quantitat de gasos —més o menys nocius— que es troben presents a les ciutats i pobles on vivim. En petits municipis d’alta muntanya les emissions de gasos nocius a l’atmosfera seran molt menors, a causa de la poca activitat industrial i del baix nombre d’habitants, fet que condicionarà una millor qualitat de l’aire per als seus habitants. En capitals com Barcelona o Madrid, en canvi, s’acumula un nombre més elevat de població concentrada, fet que genera elevats nivells de contaminants atmosfèrics presents a l’aire, que acabem respirant al nostre dia a dia.
“Per evitar la contaminació
atmosfèrica necessitem reduir
les emissions nocives i promoure
les energies renovables”
Pel que fa a Catalunya, per avaluar la contaminació atmosfèrica arreu del
territori català es divideix el mapa en 15 zones de qualitat de l’aire (ZQA).
Cada una d’aquestes zones té unes característiques pròpies pel que fa a
la densitat de població, l’orografia, la climatologia, les emissions de
contaminants industrials i les emissions associades al transport.
Dades que ens han
de fer reflexionar
La contaminació atmosfèrica perjudica la salut i el medi ambient.
La contaminació per ozó, diòxid de nitrogen i partícules (PM)
comporten riscos greus per a la salut de les persones.
300000
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), més de 400.000 persones moren prematurament cada any a la Unió Europea per la mala qualitat de l’aire que respiren.
70%
Segons el Banc Mundial, el 92% de la població mundial viu en regions on no es respecten les directrius de l’OMS sobre la qualitat de l’aire.
20000
La contaminació atmosfèrica es tradueix al voltant de 30.000 morts prematures a l’any, segons un informe que va presentar l’any passat l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA). Espanya és el setè país europeu amb més morts prematures.
30000000
Gairebé 38 milions d’habitants espanyols, el 81% del total, han respirat al llarg del 2017 aire amb una concentració d’ozó superior als límits recomanats per l’OMS, segons mostra l’informe La contaminación por ozonos en el Estado español durante 2017, elaborat per Ecologistas en Acción.
Xavier Querol, professor d’Investigació del Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC) i de l’Institut de Diagnòstic
Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), assegura que el problema de
la qualitat de l’aire deu a factors com:
L’alta densitat de vehicles en ciutats com Madrid (2.100 turismes matriculats per Km2) i Barcelona (5.700).
L’alt nombre de turismes dièsel (65%), sobretot els més antics, que emeten més contaminants nocius.
El fracàs de la política europea quant a les reduccions d’emissions de NO2 dels turismes dièsel.
L’escàs desenvolupament de polítiques que generin un transport públic metropolità atractiu, econòmic, ràpid, ecològic i confortable.
Barcelona
Barcelona és la ciutat d’Europa amb
més densitat de cotxes.
El transport rodat és la principal font
d’elements contaminants
.
Cada dia entren i surten de Barcelona
més de 500.000 vehicles.
Cada any es donen 3.500 morts prematures,
31.000 casos de bronquitis en infants i
54.000 atacs d’asma.
Quines són les zones
més contaminades
de Barcelona?
C entrant-nos en la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament posa a disposició ciutadana el web qualitat de l’aire on els usuaris podran consultar la informació corresponent a la qualitat atmosfèrica a l’instant i la previsió de cara els pròxims dies.

Barcelona acull una gran afluència de vehicles rodats, per això, és fàcil identificar algunes àrees on és més freqüent el pas de vehicles i, per tant, la font de contaminació és major i caldria evitar.

En són exemples l’Avinguda Diagonal, el Carrer Aragó, Gran Via, la Ronda Litoral o bé la Ronda de Dalt, vies on la densitat de vehicles és més elevada.

Com ens
afecta aquesta
contaminació?
Quins són
els principals
contaminants?
L

a contaminació atmosfèrica és la presència a l’atmosfera de determinades substàncies perjudicials per a l’ésser humà i per a la resta d’éssers vius. És un tipus de contaminació ambiental que afecta l’aire que respirem i, atès el gran desenvolupament d’indústries i transport actuals (sobretot aquells que utilitzen combustibles més contaminants), cada cop és més difícil frenar-la.

Els principals elements més contaminants presents a l’atmosfera són:

  • Partícules sòlides (PM): El trànsit,la crema de llenya i altres combustibles de biomassa poden ser una de les fonts importants de partícules, segons l’OMS. Les més perjudicials són les PM10 i PM 2.5, partícules sòlides i/o líquides que entren a l’atmosfera procedents de fonts naturals i antropogèniques.
  • Diòxid de nitrogen (NO2): S’origina principalment en els processos de combustió. El diòxid de nitrogen reacciona amb la llum solar formant ozó a nivell de terra, un dels principals components de la boira tòxica. Causa bronquitis a nens asmàtics i disminueix la funció pulmonar.
  • Diòxid de sofre (SO2): La principal font de SO2 procedent de l’activitat humana és la crema de combustibles que contenen sofre, especialment gasoil per a la calefacció, la generació d’electricitat i el transport. El diòxid de sofre pot afectar el sistema respiratori i les funcions pulmonars. Pot causar irritació ocular i cardiopaties.
  • Monòxid de carboni (CO): Prové dels escapaments dels vehicles i de les calefaccions. En concentracions elevades, pot provocar intoxicacions, mal de cap, nàusees i vòmits. És perillós en interiors, ja que en exposicions llargues i elevades pot arribar a ser mortal.
Mobilitat
sostenible

El trànsit de vehicles de motor és la principal font de contaminació a les ciutats com Barcelona.

Per això, és necessari impulsar i portar a terme actuacions per evolucionar cap a una mobilitat més sostenible com fer ús de les energies alternatives, reduir l’ús del vehicle, introduir noves tecnologies de gestió de la mobilitat o facilitar models més eficients de transport públic. Així, evolucionarem cap a un model saludable i baix en carboni que tingui com a prioritat millorar la qualitat dels seus habitants.

Per contribuir a una millora del medi ambient i de la nostra pròpia salut, podem ser 100% sostenibles si optem per fer trajectes caminant o bé en bicicleta. El Bicing o la Girocleta són algunes de les bicicletes d’ús públic que poden fer servir els ciutadans de Barcelona i Girona, respectivament, en unes ciutats on els carrils bici són cada cop més presents per tal de prioritzar aquest transport entre els seus habitants.

Una altra opció per fomentar la sostenibilitat és utilitzar el transport públic. Barcelona disposa d’una àmplia flota de transport urbà, ja sigui mitjançant les diferents línies de metro, autobús o tramvia.

Per moure’ns per la ciutat, trobem dues tipologies de vehicles que afavoreixen a reduir el nivell d’emissions en el sector del transport:

Vehicle elèctric
El vehicle elèctric suposa una gran oportunitat per millorar l’eficiència global del sistema elèctric, reduir les emissions de CO2 i d’altres gasos d’efecte hivernacle i disminuir la dependència energètica del petroli. La mobilitat elèctrica afavoreix el consum de les energies procedents de fonts renovables i ajuda a millorar la qualitat de l’aire de les ciutats i a disminuir la contaminació acústica. Aquest vehicle, però, disposa d’una limitació d’autonomia, fet que pot condicionar a l’hora de fer llargs recorreguts.
Vehicle gas natural
El vehicle propulsat amb gas natural és una tecnologia madura, real i aplicable des de turismes fins a camions pesats, vaixells o trens. L’ús d’aquesta energia és una de les solucions més eficients per combatre el canvi climàtic.
“El seu ús és clau per a la descarbonització del transport, ja que redueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 23% comparades amb la gasolina i en un 7% comparada amb el dièsel”
Segons l’estudi Greenhouse Gas Intensity of Natural Gas, de l’Associació Europea del gas natural.
El gas natural, una bona
alternativa per a reduïr la
contaminació atmosferica
i frenar el canvi climàtic.
S egons l’estudi "El papel del gas natural en una economía española baja en emisiones", aquesta energia millora la qualitat de l’aire perquè els vehicles propulsats per gas natural emeten, en comparació als dièsel, un 60% menys d’òxids de nitrogen, un 97% menys de diòxid de sofre i un 93% menys de partícules en suspensió, contaminants relacionats amb problemes de salut respiratoris. En comparació als vehicles de gasolina, els propulsats amb gas natural emeten un 20% menys de diòxid de carboni, principal causant dels gasos d’efecte hivernacle.

“El transport per ferrocarril, marítim i aeri nacional emet al voltant de 6MtCO2 equivalents a l’atmosfera”, senyala l’informe Un modelo energético sostenible para España en 2050. Aquest apunta a l’adopció de gas natural liquat com a combustible alternatiu per reduir les emissions a l’atmosfera i fer més competitiu el transport pesant i, per extensió, la indústria.

El gas natural s’ha convertit en el combustible alternatiu més utilitzat a Espanya en el sector de l’automoció, segons l’Associació Ibèrica de Gas Natural per la Mobilitat (GASNAM). La flota de vehicles a Espanya que funciona amb aquest tipus de combustible a finals del 2017 era d’aproximadament d’unes 8.500 unitats.