S'inicia un exercici amb un fort component polític però amb el suport d'uns fonamentals sòlids: De l'any 2016 destaquem: a) l'àmplia diferència de comportament entre les borses americanes amb una pujada del 13,4% (DJ) i l'europea amb un comportament gairebé pla del 0,7% (ES50), diferència a què cal sumar el 3% de guany que ha tingut el dòlar davant l'euro i b) que davant un moviment del ES50 gairebé pla durant tot l'any, va ser desembre l'únic mes amb un comportament clarament positiu.

Per al 2017 veiem quatre raons per les quals les borses en general i les europees en particular poden generar una rendibilitat positiva: a) en entorn macro és positiu, ja que esperem un creixement mundial superior al 3%, b) els resultats empresarials poden créixer al voltant del 10%, c) la valoració fonamental encara dóna marge per a àmplies revaloritzacions si es compleix la pujada de beneficis i d) esperem un saldo positiu de fluxos d'inversió cap a la renda variable.

També serà un any en què el protagonisme dels incentius monetaris i per tant dels bancs centrals es redueix, i a canvi guanyen pes les polítiques fiscals, i per tant els polítics. Aquest pot ser el factor de risc més important, ja que aquest focus en les polítiques fiscals coincideix amb canvis importants en els responsables polítics com en el cas dels EUA, o amb processos electorals a Europa.

També caldrà vigilar el comportament dels emergents davant de la pujada de tipus esperada als EUA i la consegüent fortalesa de l'USD. Els nostres valors i sectors preferits per iniciar l'any inclouen empreses lligades al consum discrecional a Espanya i Europa (hotels, mitja, luxe), algunes d'industrials i financeres i empreses els resultats de les quals reflectiran processos de reestructuració duts a terme en els últims anys. També incloem alguns valors defensius.